ברוכים הבאים לאתר המכירות של בני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה בע"מ

באתר זירת מכירות המציעה ללקוחות מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב יצרנים.

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

משלוח המוצרים הנרכשים דרך האתר יתבצע באמצעות שירות שליחים עד הבית או באיסוף עצמי, לבחירתו של הרוכש.

המשלוח יתבצע בתוך שני ימי עסקים, משלוח לאזורים מרוחקים יקח זמן רב יותר.

א. כללי


א.1. אתר חברת בני אלי אטקס בע"מ (להלן: "החברה") הינו אתר מסחר אלקטרוני המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

א.2. באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים, המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

א.3. השימוש באתר הינו לצרכים אישיים בלבד והוא אינו מיועד לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים.

א.4. המשתמש באתר מתחייב לעשות בו שימוש בתום לב ולפעול על פי הוראותיו. משתמש אשר יבצע רכישה דרך האתר מתחייב לשלם לחברה את מלוא התמורה המוסכמת בגין המוצר ו/או השירות עם גמר הליך המכירה. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הליך מכירה מסתיים עם פירעון מלוא התמורה בגין המוצר או השירות על ידי הרוכש וכי עד למועד זה שייך המוצר והשירות לחברה.

א.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון, רק התקנון שמופיע באתר במועד הרכישה יחייב את החברה.

א.6. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 09-7415043

ב. מי רשאי/ת להשתתף במכירות המוצעות באתר


ב.1. כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/ה 18 שנים וברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים  כפי שיפורט להלן.

ב.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

ג. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר אטקס


ג.1. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מלוא המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. במקרה בו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים את החברה.

ג.2. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד ולמועד הצגתם בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים, את כמויותיהם ואת מחיריהם לפי שיקול דעתה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

ג.3. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ אך אינם כוללים דמי משלוח לבית הלקוח.

ג.4.ככל ויתברר לחברה כי בשל טעות ו/או תקלה אזל המוצר מהמלאי לאחר השלמת הליך הרכישה ע"י המזמין באתר, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בכפוף להשבת מלוא התמורה הכספית למזמין 

ג.5. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי החברה אינה מפקחת ו/או אחראית למידע המפורסם ביחס למוצרים על ידי חברות אחרות באתרים חיצוניים לאתר החברה. כל שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אשר ניתן לגשת אליהם דרך קישוריות ("לינקים") באתר החברה הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש והחברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו ו/או לכל פרט אחר הקשור עמם.

ד. ביצוע רכישה דרך האתר


ד.1. על המבקש לרכוש מוצר דרך האתר (להלן: "הרוכש") למלא טופס ובו פרטים הדרושים לרישום בקשת הרכישה, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, שנת לידה, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. לא יינתנו שירותי החברה באתר לרוכש שלא ימלא את הטופס וימסור את כל פרטיו הנדרשים בו לשביעות רצון החברה כאמור לעיל. החברה פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

ד.2. הרוכש ימסור אך ורק את פרטיו הנכונים והמדויקים. החברה רשאית (אך אינה חייבת) לבדוק את אמיתות הנתונים שמסר הרוכש, ומילוי הפרטים באתר מהווה הסכמה לכך. למען הסר כל ספק מובהר ומודגש כי רוכש אשר ימסור פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או כוזבים ביודעין עלול להיתבע בהליכים אזרחיים או פליליים לפי העניין על הנזקים שגרם לחברה בשל כך, ככל וגרם, וכי בכל מקרה מהווה מעשה זה עבירה אזרחית ופלילית.

ד.3. החברה רשאית לבטל את רכישתו של כל רוכש אשר מסר לבחרה פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

ד.4. החברה לא תתחשב בהזמנות לרכישה שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. על מנת שרכישה או עדכון של רכישה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. עם קליטת הרכישה במערכת יתקבל מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר זה בכדי לאשר קבלת הרכישה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה.

 

ה. אופן התשלום ואספקת המוצרים 


ה.1 הגשת בקשה לרכישת מוצר מהווה קניה של המוצר, המחייבת את הרוכש בתשלום מלוא התמורה בגינו כפי שפורסם באתר החברה, בתוספת  כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). החיוב בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי של הרוכש. 

ה.2. החברה תחייב את הרוכש בסכום לתשלום אמצעות כרטיס האשראי שמסר. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות.

ה.3 היה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויות הרוכש, תבוטל העסקה והמוצר לא יסופק לרוכש ותחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול או 5% מגובה ההצעה לפי הנמוך מבין השניים. 

ה.4. בני אלי אטקס בע"מ היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של חברת בני אלי אטקס בע"מ. לבני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה בע"מ שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה לא יחויב המציע בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה המציע.

ה. 5. בני אלי אטקס בע"מ רשאית לגבות תוספת דמי משלוח בגין הובלה מיוחדת (לדוגמה הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים). 

ה.6. מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם לאמור בדף המוצר, במידה ולא יצוין מועד מסירה, מועד המסירה יהיה תוך 14 ימי עבודה מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי ואישור ההזמנה ע"י החברה. (ימי עבודה יחשבו מיום א' עד יום ה' בלבד, ערבי חג וימי שבתון לא יחשבו כימי עבודה)

ה.7.איחור במסירה בשל כח עליון, שביתות השבתות, עיצומים, מלחמה, שריפות שיטפונות וכל סיבה שלחברה אין שליטה עליה, לא יחשבו כאיחור במסירת המוצר ולא יחשבו כהפרת התחייבות של החברה.

ה.8. בעת תיאום האספקה, ,תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

ו. ביטול רכישה


ו.1. ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, במקרה של שירות עד שני ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות. 

ו.2 זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובים אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר.

ו.3 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, יהיה על הרוכש להחזיר את המוצר לחברה במקום בו היא מנהלת את עסקיה, על הרוכש להחזיר המוצר על מלוא חלקיו ובאריזתו המקורית. היה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה תשיב לך את הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. למען הסר כל ספק יובהר כי הרוכש לא יחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי החברה וכי במקרה כסה, ככל שסופק המוצר לרוכש – יהיה עליו להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר המוצר לידיו ולהודיע על כך לחברה.

ו.4. רוכש שלא יהיה מרוצה מהמוצר אותו רכש ולא הפעיל את המכשיר אלא השאירו כמו שהוא, יהיה זכאי להחזיר את המוצר באריזתו המקורית עם מלוא החלקים והפריטים הנלווים אליו. הסעיף תקף עד 14 יום מזמן רכישת המוצר ודמי משלוח ההחזרה הם על הלקוח בלבד.

ז. אחריות 


ז.1. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. 

ז.2. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בקשת רכישה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית העלולה למנוע מגולש להגיש בקשת רכישה או לעדכן אותה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר. 

ז.3. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. 

ח. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות 


ח.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

ח.1.1 במקרה שאירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי אשר מנעה הגשת בקשה לרכישה כלשהי. 

ח.1.2 במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת החברה את קיום הליכי מסחר תקינים וסבירים.

ח.1.3 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה. 

ח.1.4 בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.

ח.1.5 מכל טעם סביר.

ח.2 אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה  לבטל את המכירה ולהשיב לרוכש את כספו. לחילופין רשאית החברה להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם יבחר הרוכש שלא להיענות להצעה לרכישת מוצר חלופי – תבוטל המכירה כאמור והחברה תשיב לרוכש את מלוא כספו.

ח.3 מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לגולש ו/או רוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מי וסוג שהוא, לרבות בגין צפייה לרכישת המוצר כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד ג' במחיר גבוה יותר וכיוצ"ב. 

ט. זכות הקניין הרוחני 


ט.1 זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר. 

ט.2 אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 

י. כללי סודיות 


י.1 הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת בקשה לרכישה ישמרו במאגרי המידע של החברה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה של הרוכש, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע שנצפה ו/או נקרא על ידו באתר, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר.

י.2. החברה תעשה כמיטב יכולתה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים באתר באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. על אף האמור לעיל, היות ומדובר בביצוע פעולות שאמצעות תקשורת מחשבים ובשל היכולת הקיימת לחדור לאתרים ולחשוף מידע השמור בהם הרי שאם חרף אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע של חברה – לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

י.3. החברה לא תעביר את פרטי הרוכש לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן:

י.3.1. אם הרוכש ביצע מעש או מחלד הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה;

י.3.2. אם הגולש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה בלתי חוקי;

י.3.3. אם הרוכש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

י.3.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי;

י.3.5 אם החברה תתמזג או תארגן מחדש את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שאגרה אודות רוכשיה ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי סודיות אלו.

י.3.6. החברה רשאית להשתמש בפרטים אישיים שנמסרו לה בעת רכישה ובכל מידע שייאגר אודות גולשים באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים לגולש ו/או רוכש באופן אישי ואינם מזהים אותו באופן אישי.

יא. שונות 


יא.1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. 

יא.2. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בכפר סבא בלבד. 

יא.3. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה. 

יא.4.התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

נכתב ע"י בני אלי אטקס מכשירי מדידה והנדסה בע"מ.